Preturi facturiere, incepand cu data de 4 februarie 2019:
Carnet facturi, 3 ex., fara chitanta Nepersonalizat - 12,02 lei + TVA
Carnet facturi, 3 ex., cu chitanta inclusa Nepersonalizat - 13,03 lei + TVA
Carnet facturi, 3 ex., fara chitanta Personalizat - 13,45 lei + TVA
Carnet facturi, 3 ex., cu chitanta inclusa Personalizat - 14,12 lei + TVA

Preturi chitantiere, incepand cu data de 20 iunie 2018:
Carnet chitante, 2 ex. Nepersonalizat - 5,04 lei + TVA
Carnet chitante, 2 ex. Personalizat - 5,46 lei + TVA
Carnet chitante, 3 ex. Nersonalizat - 6,30 lei + TVA
Carnet chitante, 3 ex. Personalizat - 7,14 lei + TVA

Chitantier onorariu
Chitantiere onorariu - A6, 50 seturi/carnet
Chitantier impozit
Chitantiere impozit - A6, 50 seturi/carnet
Chitantier onorariu
Chitantiere ANCPI- A6, 50 seturi/carnet

Facturier
Facturiere - A5, 50 seturi/carnet

Facturier + chitanta
Facturiere cu chitanta - A5, 50 seturi/carnet

Facturier fara TVA
Facturiere fara TVA - A5, 50 seturi/carnet

TipizateFacturiere ANCPI - A5, 50 seturi/carnet